Okrugli sto pod nazivom «Prevencija I rano otkrivanje poremećaja zdravlja kod dece I dece sa smetnjama u razvoju»

U okviru Erasmus + projekta «Assisting Better Communication», 18.10.2018.god. na Meducinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, organizovan je okrugli sto pod nazivom «Prevencija i rano otkrivanje poremećaja zdravlja kod dece I dece sa smetnjama u razvoju». Okruglom stolu prisustvovalo je 60 stručnjaka iz različitih profesija:  lekara porodične medicine, pedijatara, diplomiranih logopeda, specijalnih edukatora i rehabilitatora, medicinskih sestara I vaspitača iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.

Na okruglom stolu je bilo šest  predavača koji su imali osam izlaganja  Izlaganja su se odnosila na rani razvoj dece,  prevenciju I održavanje zdravlja dece I dece sa smetnjama u razvoju kao i potrebom i mogućnostima pružanja patronažnih usluga. Razgovaralo se o najnovijim saznanjima iz oblasti rane dijagnostike I tretmana, imunizacije, dijetetike i uticaja ishrane, kao I multidisciplinarnom pristupu u pružanju zdravstvenih usluga deci sa smetnjama u razvoji.

Prof. dr Nadica Jovanović Simić imala je izlaganje na temu “Značaj trijaže i patronažne usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“, i  „Pristup deci sa autizmom za zdravsvene radnike“

Kao predstavnik Univerziteta uTuzli, partnera u ABC projektu iz BiH, prisustvovala je i prof.dr Mirela Agić Duranović.

Zaključci sa okruglomg stola ukazuju na činjenicu da se mnogo više mora uraditi na prevenciji zdravlja I poremećaja zdravlja dece I dece sa smetnjama u razvoju, kao I da se mora intenzivirati sistem pružanja usluga na terenu. Posebno je naglašena potreba za ranom dijagnostikom I tretmanom, kao I potreba da se zdravstveni radnici, lekari I stomatolozi dodatno edukuju za pružanje usluga deci sa smetnjama u razvoju.