PARTNERI

Ilia State University

Državni univerzitet Ilija je jedna od vodećih javnih institucija za istraživanje visokoškolskih ustanova u Gruziji. ISU je osnovana 2006. godine, nakon što je ujedinila šest različitih gruzijskih institucija i od tada je vodeća visokoškolska ustanova zemlje. ISU ima za cilj pružanje visokokvalitetnog obrazovanja i nastoji da razvije liberalno društvo i održivu budućnost. Istraživanje je podstaknuto u ISU kao osnovna visokoškolska aktivnost i uspostavljena je strategija za regrutovanje i zadržavanje najboljih akademski obrazovane i istraživače. Ona je privukla visokokvalitetno akademsko osoblje ne samo iz Gruzije, već i iz inostranstva. ISU blisko sarađuje sa inostranim kolegama i fondacijama i cjeni pomoć koja dolazi iz ove mreže saradnje. Osim inostranih sredstava koje ISU prima, uglavnom iz EU i Sjedinjenih Država, Univerzitet izdvaja približno 8% svog godišnjeg budžeta za sprovođenje planiranih istraživačkih aktivnosti i najveći dio sredstava je namenjen za aktivnosti na gruzijskim javnim univerzitetima.
Rukovodstvo je otvoreno za inovativne programe nastave i učenja i podržava istraživačke inicijative za finansiranje istraživačkih aktivnosti (značajna izdvajanja za istraživanja kao dio godišnjeg budžeta), i s pravom zauzima vrh indeksa citiranosti u Gruziji. Sa najvećom stopom konkurencije za programe doktorskih studija u državi (10 kandidata na jedno mesto), oko 15.000 studenata, 988 visokokvalifikovanih akademskih radnika i sa obnovljenom istraživačkom infrastrukturom u nekoliko područja Gruzije (uključujući 29 velikih i malih istraživačkih instituta, centara i stanica ), ISU je postao jedan od najpoželjnijih univerziteta za studiranje i rad u zemlji.

Georgian Institute of Public Affairs

Gruzijski institut za odnose s javnošću (GIPA) je osnovan 1994. godine. Četiri posebne škole Instituta nude programe BA i MA, kao i kurseve obuke iz oblasti javnih politika, lokalnog upravljanja, novinarstva, međunarodnih pitanja i prava, zajedno sa doktorskim programom društvenih nauka. Nastavni planovi, koji se zasnivaju na principima liberalne demokratije, slobode govora i inovacija, pružaju studentima teorijska znanja i praktične veštine kroz integraciju istraživanja i interaktivne nastave. GIPA je nacionalni centar za razvoj najboljih praksi u oblasti javne uprave, društvenih nauka, prava, politike i novinarstva u Gruziji. Pored diplome osnovnih studija i sertifikovanih programa obuke, GIPA sprovodi mnoge uspešne projekte istraživanja i obuke i upravljaju prvim Radio GIPA na engleskom jeziku koji vode studenti.

GIPA ima četiri škole i dva odsjeka:

  • Vladina škola
  • Kavkas škola novinarstva i medijkog menadzmenta
  • Prvana i politička škola
  • Škola društvenih nauka
  • Istraživački odjel
  • Odeljenje za razvoj ruralne Gruzije

GIPA je:

Zagovornik napretka, novih dostignuća i inovacija – Odlikuju se svojim neumornim zalaganjem za napredak i novine, zbog čega stalno prevazilazi pristupe i trendove koji se prate u zemlji.
Centar zapadnog obrazovanja, kulture i vrijednosti – igra važnu ulogu u promovisanju zapadnog obrazovanja, kulture i vrijednosti koje podrazumijeva kultiviranje vještina kritičkog razmišljanja, osiguravanje vrhunskog kvaliteta nastavnog procesa, opremanje studenata sa odgovarajućim skupom vještina i znanja što pravilno odražava zahteve današnjeg tržišta rada.
Važan saveznik u procesu razvoja države – a) ima vrijednu ekspertizu i nadležnost i igra važnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja. Dakle, saradnja sa univerzitetom je korisna za vladu, ali i za civilni sektor. B) Univerzitetski alumni dobijaju zaposlenje na vodećim pozicijama i doprinose stvaranju progresivnih ideja, pristupa i trendova u zemlji.

Shota Rustaveli Batumi State University

BSU je osnovan 1923. godine kao pedagoški zavod u  Adjara, u regionu GEO. 1990. godine BSU je osnovan kao visokoškolska ustanova Batumi Shota Rustaveli. Danas se sastoji od 9 fakulteta: Fakultet za humanističke nauke, Učiteljski fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet društvenih i političkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet fizike-matematike i računarstva, Tehnološki fakultet. Takođe, ima nekoliko istraživačkih instituta. Trenutno više od 6 000 studenata studira na stručnim, diplomskim, master i doktorskim programima. U nastavnom i istraživačkom procesu uključeno je 269 profesora, 40 istraživača i oko 200 viziting profesora. BSU nudi široku lepezu mogućnosti za studente u sva tri ciklusa obrazovanja: postoji oko 41 program studija stručno sertifikovanih, 44 programa bachelor nivoa, 24 programa masternivoa, 15 programa doktorskog nivoa. Od 2013. godine Pedagoški fakultet samostalno napreduje na akademskom i naučnom putu, upravlja Centrom za jezike i informacione tehnologije, Centrom za cjeloživotno savjetovanje i profesionalni razvoj nastavnika i Centrom za obuku za prijem.

Georgian Portage Association

Patronažno udruženje Gruzije je javna neprofitna, nevladina organizacija koja radi sa decom sa posebnim potrebama i njihovim porodicama od predškolskog uzrasta (od rođenja). Udruženje Ima 10 godina iskustva u oblasti rane intervencije i inkluzivnog predškolskog vaspitanja. Ovo udruženje je član Međunarodnog patronažnog udružrnja. Trenutno Udruženje ima 16 kućnih posetilaca sa sertifikatom udruženja latvijskih nacionalnih patronažnih udruženja koji rade u Tbilisiju, i posećuju 96 djece sa posebnim potrebama i njihove porodice. Kao nevladina organizacija, GPA je uspela da započne primjenu ove obrazovne šeme iz SAD-a, koja se priznaje i koristi širom svijeta. Obučeni kućni posetilac zajedno sa roditeljima izrađuje nastavni plan i svake sedmice posjećuje djete kod kuće kako bi ih naučio novu vještinu. Roditelji su u potpunosti uključeni u nastavni proces i svakodnevno praktikuju zadatke sa djetetom. Osim toga, Centar nudi senzornu sobu, muziko i terapiju igrom, koristeći najsavremeniju opremu i tehnologije. Ovo daje mogućnost djeci da učestvuju u individualnim i grupnim aktivnostima. Ideja socijalne uključenosti dece u ranom uzrastu je prilično važna za ovo udruženje. Od 2007. Portage pokreće nekoliko projekata finansiranih kroz UNICEF i OSI za unapređenje i promovisanje inkluzivnog obrazovanja u gruzijskim vrtićima. U 2012-2015. Portage je učestvovao u projektu ASPIRE (Access to Societi for Persond sa individualnim zahtevima) finansiranom od strane EU. Od 2013 u partnerstvu sa Državnom univerzitetom Ilia i Otvoreno društvo – Gruzija, radi na projektu koji promoviše savremene trendove i zahtjeve logopedske profesije u Gruziji.

Step Forward

Step Forvard (SF) je nepreduzetničko, nekomercijalno pravno lice osnovano 2003. godine. Organizacija je realizovala više od 25 projekata finansiranih iz EU, USAID, Okfam GB, Okfam-Novib i OSI / OSGF. SF je ugledna organizacija među korisnicima i lokalnim vladinim entitetima. Zaposleni su kvalifikovani stručnjaci, SF ima 14 zaposlenih, od kojih 5 imaju puno radno vreme. SF radi prvenstveno sa socijalno ugroženim stanovništvom, uključujući mlade, žene, djecu sa smetnjama u razvoju i interno raseljena lica. SF je jedna od vodećih nevladinih organizacija i pružalaca usluga za djecu sa oštećenim sluhom (HIC) i dugoročno uspješno sarađuje sa nacionalnim i lokalnim vladinim agencijama. Cilj organizacije je jačanje pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama; sprečavanje bolesti; promovisanje zdravog načina života i zagovaranje potreba / prava HIC-a.
Od svog osnivanja, već 12 godina, SF je blisko sarađivao sa lokalnim servisima primarne zdravstvene zaštite, čime je doprinio njihovom profesionalnom razvoju. Organizacija je uključena u nekoliko projekata istraživanja i analize državnih zdravstvenih usluga, kao i u kampanjama podizanja svijesti o zdravstvenim rizicima i masovnom pregledu ciljnih zajednica.

Univerzitet u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je treća javna institucija i značajna ekonomska i kulturna pokretačka snaga u regionu Tuzlanskog kantona. On nudi 44 studijskih programa na 13 fakulteta i upisuje oko 18.000 studenata. U stalnom radnom odnosu sa punim vremenom ima 600 zaposlenih, a dodatnih 330 stalno zaposlenih učestvuje u nastavi i naučnim aktivnostima honorarno. Neke od aktivnosti koje su sprovedene na Univerzitetu u okviru reforme visokog obrazovanja u BiH su harmonizacija nastavnih planova i programa u skladu sa bolonjskim standardima i dodjelom ECTS kredita. Univerzitet daje visok prioritet uspostavljanju stimulativnog i pratećeg okruženja kao i učenju studenata. Univerzitet je jedina institucija visokog obrazovanja u BiH gdje obrazovani stručnjaci rade sa osobama sa posebnim potrebama i invaliditetom.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je nezavisna i samostalna javna institucija, koja se sastoji od 15 fakulteta i dvije akademije. Strateški ciljevi su podizanje nivoa kvaliteta studija, zatim učešće u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima, kao i drugim vrstama projekata iz oblasti visokog obrazovanja, sklapanje bilateralnih opštih i specifičnih sporazuma sa univerzitetima u zemlji i svijetu, mobilnost studenata i aktivnosti razvoja kadrova u vezi sa međunarodnim obrazovnim projektima i članstvo u međunarodnim mrežama i institucijama / organizacijama.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu potpisao je preko 50 bilateralnih sporazuma sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i Rusije. Ovi bilateralni sporazumi regulišu različite vrste saradnje, kao što su rad na predmetima i projektima od zajedničkog interesa, razmjena naučnika i studenata, zajedničke publikacije, razmjena informacija i druge aktivnosti u cilju poboljšanja akademske saradnje. Određeni fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu takođe potpisuju niz bilateralnih sporazuma sa svojim partnerskim fakultetima u inostranstvu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je član nekoliko univerzitetskih mreža i međunarodnih udruženja.

University Of Haifa

Univerzitet u Haifi je najveći sveobuhvatni istraživački niverzitet na sjeveru Izraela, sa 18.000 studenata na 6 fakulteta i 52 akademska odjela. Misija Univerziteta je da sprovodi istraživanja na najvišem međunarodnom nivou i da pripremi generacije naučnika, stručnjaka i građana za izraelsku demokratiju. Univerzitet u Haifi pokrenuo je ambiciozan program internacionalizacije koji uključuje primanje više od 1000 stranih studenata u programe mobilnosti godišnje, slanje sve većeg broja studenata u inostranstvo i pokretanje 20 novih međunarodnih programa, koji predstavljaju vodeću platformu Engleskog jezika u Izraelu za dvostruku saradnju. Odeljenje za komunikacijske nauke i poremećaje na Univerzitetu Haifa nudi jedan veliki program BA (3,5 akademske godine) i program MA (2 akademske godine) u govoru, jeziku, komunikaciji i audiologiji. Program nudi osnovne teoretske studije upotpunjene obimnim programom kliničke obuke.

Gordon Academic College Of Education

Osnovan je 1953 godine. Nalazi se u Haifi, na njenom sjevernom području. GACE je multikulturalna institucija sa 2.500 studenata i preko 250 članova fakulteta, koji predstavljaju etničke, religijske i kulturalne grupe sjevernog dijela Izraela (Jevreji, Muslimani, Hrišćani, …). Posvećen je njavišem nivou treningu nastavnika i njihovom uključenju u zajednicu, a istovremeno je bio i prvi fakultet u Izraelu koji je osnovao multikulturalni edukacioni resursni centar MERC. Njegov cilj je osposobljavanje nastavnog osoblja i razvijanje edukacionih programa koji promovišu različite vrijednosti, kao i liderstvo zasnovano na međusobnom poštovanju i razumijevanju, sa razvijenim stavom tolerancije i ko-egzistencije među različitim grupama u Izraelu. GACE sprovodi programe zajednica u Izraelu koji ukljucuju mentorstva za Etiopijsku djecu, zatim programe koji osposobljavaju etiopljane da budu učitelji u Izraelu. GACE takodje ima značajna iskustva u internacionalnimsaradnjama. Od 2002.godine je uključen u trening osoblja i eksperata u oblasti specijalne edukacije u Ukrajini (Dnepropetrovsk-Haifa-Boston tri-city project), a ovaj trening obuhvata raznovrsnu obuku u navedenoj oblasti: muziko terapiju, govornu terapiju, art terapiju, sex. edukaciju za djecu sa posebnim potrebama, rad sa djecom sa autizmom, plesnu terapiju itd…

Ono Academic College

Ono Akademski Koledž je osnovan 1995.godine, kao privatna neprofitna akademska institucija, koja je postavila dva principijelna cilja:

1.Razvoj i učenje primijenjenih akademskih programa, koji ce omogućiti maturantima da se integrišu direktno na tržište rada, održavajuci najviši nivo akademskih standarda i kvaliteta učenja;

  1. Davanje prioriteta socijalnim problemima Izraela, traženjem rješenja za raznovrsne sektore populacije, stvarajuci im mogućnosti za više akademske studije i kao krajnji ishod, mogucnost igranja aktivne uloge u Izraelskoj radnoj snazi.

Razvijanje socijalne osjetljivosti i svijesti o potrebama pojedinaca i zajednice je integralan dio obuke budućih stručnjaka. Preko 8.500 studenta učestvuje u raznovrsnim studijskim programima na Ono Akademskom fakultetu – Finansije, Analiza informacionih sistema, Menadžment računovodstva i ljudskih resursa…Koledž koji školuje Medicinske profesionalce je otvoren 2008., i već ima dobru reputaciju u Izraelu i u inostranstvu. Muzički koledžje pokrenut prije par godina, dok Koledž za edukaciju predstavlja najskorije akademsko širenje Ono Koledža.

University of Groningen

Univerzitet u Groningenu je osnovan 1614.godine u Holandiji. Ima preko 28.200 studenata i 4 .900 zaposlenog osoblja, sa godišnjim prometom od 576 miliona Evra. Univerzitet uživa internacionalnu reputaciju kao vodeći istraživački univerzitet. Njihov veoma širok opseg programa pokriva nivoe Bachelor, Master i Phd, koji su internacionalno priznati. Istraživanje i znanje, kombinovano sa interdisciplinarnim pristupom čini naučnu bazu njihovih programa.

Univerzitet ima sljedeće fakultete: Umjetnosti, Socijalne Nauke, Ekonomija, Pravo, Matematičke i Prirodne nauke, Medicinske nauke, Filozofija, Teologijske i Religijske studije. Univerzitet Groningen spade u 25. najboljih evropskih univerziteta. Jedinstvo učenja i istraživanja je uvijek bio ključan element u njihovom unverzitetskom konceptu. U radnom okruženju koje nagrađuje kalitet i postignuća, Univerzitet nudi trasirane puteva studija i istraživanja koji variraju u intenzitetu, sa ciljem da ohrabre svakoga da izabere svoje, individualne talente. Ovo je takodje podržano stipendijama za talentovane internacionalne studente i istraživače, posebno od strane razvijenih drzava.

Univerzitet u Zagrebu

Fakultet za edukaciju i rehabilitaciju univerziteta u Zagrebu, osnovan je 1962. Predstavlja jedinu visokobrazovnu instituciju republike Hrvatske koja kreira i nudi programe unverzitetskog nivoa u govorno-jezičko-slušnoj patologiji, socijalnoj pedagogiji-poremećaji ponašanja, a kao dodatak nudi razvoj i napredovanje u istraživanju visokog kvaliteta, baš kao i najbolju kliničku praksu na ovom području.

Fakultet teži da postane internacionalno vidljiva visokobrazovna institucija visoke, prepoznatljiva po kvalitetu u edukaciji i istraživanju, kao i da ostvari profesionalni uticaj na drustvo u kom djeluje. Srž aktivnosti fakulteta su naučno-istraživački rad u gore pomenutim oblastima i profesionalni trening na univerzitetskom nivou koji obuhvata diplomske, post diplomske studije (doktorske studije I specijalizacije), kao i ostvarivanje programa cjeloživotnog učenja, organizovanje naučnih i stručnih konferencija, i izdavačka delatnost.

Instituto Politecnico Do Porto

Politehnički institut Porto, osnovan je 1985.godine, a predstavlja najveću politehničku instituciju u Portugalu, nalazi se na prvom mestu na listi politehničkih institute, i dijeli prvu poziciju na Listi nacionalnog visokog obrazovanja sa glavnim portugalskim Univerzitetom sto se tiče broja studenata, plasmana i izbora studenata prilikom odabira studija. Veoma je dinamična institucija u pogledu naučnih publikacija i projekata, sa posebnim akcentom na internacionalizaciju i mobilnost. P.Porto smatra da je njegova misija da bude lider politehničkog podsistema u Portugalu, preuzimajući društvenu odgovornost prema zajednici i društvu, u referentnom međunarodnom okviru, koji zahtijeva izuzetnost. Za poslednje trideset dvije godine, P. Porto je izgradio i očvrsnuo univerzum sačinjen od raznovrsnih jedinica i usluga. Podnošenje ove aplikacije za projekat koji podrazumijeva mobilnost sa partnerskim državama, bila je zasnovana na poznavanju predloženih ustanova, postojećim partnerstavima i zajedničkim projekatima.

Škola zdravlja P.Porto EES je najveća portugalska visoko obrazovna institucija na području tehnologije medicinske/zdravstvene njege. Sa 2.200 studenata, 312 članova nastavnog osoblja, 12 različitih izlaznih diploma osnovnih studija, sedam diploma master studija i nekoliko kontinuiranih edukativnih kurseva, ESS je treća po veličini u  P.PORTO. Učenje onoga što je u stvarnom životu bitno i traženo, visoko je cijenjeno što sei vidi po težini predstavljenoj kroz kredite za svaku naučenu aktivnost – skoro jedna trećina, kao i u politici informisanja zajednice, koja se manifestuje kako u pružanju stvarnih zdravstvenih usluga, tako i na uspostavljanju laboratorija za obuku. ESS promoviše raznovrsnu obrazovnu ponudu i podržava istraživačke i inovativne aktivnosti. Visoka stopa zapošljavanja diplomaca ove ustanove i iinternacionalno priznanje od strane inostranih institucija doprinosi rejtingu ove škole kao one koja nudi najprimenjenija znanja u području medicinske/zdravstvene njege.

University of Aveiro

Univerzitet u Aveiru je mlad univerzitet, osnovan 1973.godine, sa preko 15.000 zaposlenog osoblja i studenata. Univerzitet ima snažan istraživački profil, kao i unikatan model upravljanja (16 odeljenja, politehnicke škole i različiti centri za obuku), ostvarujući značajnu ulogu u regionalnoj mreži obrazovanja i promovisanja snažnih veza sa zajednicom. Ovaj Univerzitet je član Evropskog konzorcijuma inovativnih univerziteta i bio je jedan od prvih koji je dao garanciju za ETCS bodove 2004.godine, sa izmjenama 2009. i 2013.godine, i dodatnim kompetencijama (dodatak diploma) takođe usvojenim 2013.godine. UA ucestvuje u ERASMUS MUNDUS zajedničkim master programima i 2. ERASMUS MUNDUS zajedničkim progamima doktorskih studija. UA takodje vodi nekoliko zajednickih programa doktorskih studija sa drugim Portugalskim univerzitetima. Takođe je potpisao ugovor kao jedan od Portugalskih instituta kako bi mogao da učestvuje u programu saradnje izmedju Portugala i Carnegie Mellon Univerziteta za razvoj postdiplomskih programa i istraživanja na polju ICT (informacionih komunikacionih tehnologija). U isto vrijeme, saradnja između Telekomunikacionog instituta i Sektora za fiziku sa Siemensom, je primjer načina na koji je Univerzitet ojačao i inovaciju i komercijalizaciju povezanu sa istraživanjem. Takođe je obezbijedio resurse za svoju politiku istraživanja kroz finansiranje i obezbjeđivanje visoko kvalitetnih istraživača.

Centro Hospitalar E Universitario De Coimbra E.P.E. -CHUC

Centralana Univerzitetska bolnica u Combri je javni korporativni sektor itegrisan u mrežu za obezbjeđivanje visoko kvalitetne medicinske njege i razlikovanja u okviru Portugalskog nacionalnog zdravstvenog sistema. Njena misija je pružanje zdravstvenih usluga visokog kvaliteta kontekstu treninga, I isticanje u obuci, edukaciji, istrazivanjiu, naucnom znanju i inovacijama, I pozicionirala se kao odlična nacionalna i internacionalna referenca, i smatra se centralnom u oblasti po izvrsnosti. To je centar koji se ističe kvalitetnom njegom, mogucnostima istrazivanja, inovacijama i nastavom sa pozitivnim uticajem na zajednicu. Od novembra 2015 je sastavni dio M8 Alianse/saveza.

Kada je u pitanju govorna i jezičke terapija, CHUC ima veliki broj iskusnih profesionalaca koji rade u različitim servisima, naime: 3 SLT u Rehabilitacionom servisu (2 rade sa odraslima i 2 sa djecom sa stečenim komunikacionim poremećajima), 4 SLT u Otorinolaringološkom servisu (1 sa odraslima i 3 sa djecom sa oštećenjem sluha i poremećajima govora) i 4 SLT u Pedijatrijskom servisu (koji radesa djecom sa razvojnim poremećajima).

Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã – ARCIL

ARCIL je neprofitna organizacija iz centralnog regiona Portugala, koja radi na polju ometenosti i inkluzije duže od 40 godina. Sa svojom velikom strukturom ARCIL pruža podršku oko 1000 osoba sa različitim vrstama ometenosti/invaliditeta godisnje, u razlicitim fazama života, od djetinjstva do odraslog doba.

ARCIL ima raznovrsne rehabilitacione i habilitacione usluge, obezbjeđuje podršku u ranoj intervenciji djeci i porodicama, inkluzivne edukativne projekte, profesionalni trening za ososbe sa ometenošću, radne centre za odrasle sa umjerenom i dubokom intelektualnom ometenošću, zaštićeno zapošljavanje u državnim preduzećima, usluge integracije na otvorenom tržištu rada i stambenu podršku za osobe i porodice osoba sa ometnošću. Takođe je organizacija koja je pionir u obezbjeđivanju inovativnog treninga na svom polju, baš kao i u saradnji sa univerzitetima u istraživanju, profesionalnom treningu i razvoju u poljima govorne i jezicke terapije, radne terapije, fizikalne terapije, psihologije i socijalnih usluga.

Profesionalci iz ARCIL-a su učestvovali u nacionalnim i međunarodnim preduzetničkim projektima, sa profesionalcima iz Ujedinjenih Nacija, Holandije, Velike Britanije, Turske, Brazila, Gruzije, Kirgistana i Bugarske. ARCIL je sarađivao sa različitim međunarodnim organizacijama i član je Evropske Asocijacije za pružanje usluga osobama sa ometenošću (EASPD).