ToT trening na Univerzitetu Aveiro

U septebmbru 2017. godine održan je petodnevni trening u okviru ABC projekta na Univerzitetu Aveiro. Teme treninga su bile: mucanje i poremećaji fluentnosti, poremećaji glasa, poremećaji hranjenja i gutanja, poremećaji sluha i afazije. Trening je takođe pokrio nekoliko tema iz oblasti fleksibilnosti u učenju.

Predstavnici Ilia državnog Univerziteta, Batumi državnog univerziteta, GIPA-e, nevladine organizacije iz Gruzije, Univerziteta u Tuzli i Istočno Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Univerziteta Haifa i Ono akademskog koledža (Izrael) su učestvovali u treningu.

Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa portugalskim praktičnim iskustvima u oblasti govorne i jezičke terapije tokom posjetom nekoliko klinika i centara za rehabilitaciju.

Klinička supervizija – Predstavnici Haifa Univerziteta održali su radionicu na ISU

U septembru 2017, prof. Rachel Yiftat, (šef Odsjeka za poremećaje komunikacije, na Univerzitetu Haifa) i Naama Shahar su održali radionicu na Ilia državnom Univerzitetu. Cilj radionice bio je podrška novoustanovljenom Master programu Logopedije u ravijenom sistemu kliničke supervizije.

Javno predavanje za studente na Univerzitetu u Tuzli, pod nazivom „Prevencija govorno-jezičkih poremećaja“

Studenti Univerziteta u Tuzli su upoznati sa karkteristikama razvoja jezika i procedurama za procjenu. Cilj ovih aktivnosti je bio povećati znanje studenata o prevenciji govorno-jezičkih poremećaja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Odsjek za logopediju, Foča, 14.10.2017

Kao dio Erasmus + projekta  „Assisting Better Communication na Univerzitetu Istočno Sarajevo, održan je trening na temu „Procjena i tretman u cilju poboljšanja rada sa djecom sa autističkim spektrom poremećaja“. Edukacija je namjenjena za doktore, logopede, psihologe i pedagoge.

Cilj ovog kursa je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti teškoća u autističkom spektru, dijagnozi, diferencijalnoj dijagnozi i tretmanu autizma.

Edukacija je odobrena od strane Ministarstva Obrazovanja Republike Srpske, BiH.